ورود به همسریابی آغاز نو

رمز عبور را فراموش کرده ام
تصویر پروفایل کیانا
کیانا
35 ساله از مشهد
تصویر پروفایل بدون نام
بدون نام
35 ساله از تهران
تصویر پروفایل مرتضی
مرتضی
42 ساله از تهران
تصویر پروفایل کیان
کیان
31 ساله از تهران
تصویر پروفایل مهدیه
مهدیه
24 ساله از تهران
تصویر پروفایل محمد
محمد
24 ساله از مشهد
تصویر پروفایل بدون نام
بدون نام
39 ساله از گرمسار
تصویر پروفایل رامین
رامین
30 ساله از اراک
تصویر پروفایل الناز
الناز
28 ساله از شهریار
تصویر پروفایل زهرا
زهرا
27 ساله از کرج
تصویر پروفایل فاطمه
فاطمه
27 ساله از تهران
تصویر پروفایل ناهید
ناهید
48 ساله از مشهد

جستجو همسر موقت در گوگل

در جستجوی همسر موقت بذار برم ببینم جستجو همسر موقت طرف قبول میکنه؟ هنوز نه ماستی ریخته نه تقاری شکسته! دستش را در هوا برایم پرتاب میکند.

جستجو همسر موقت در گوگل - همسر موقت


جستجو همسر موقت

چشمهایش را تنگ میکند و با لحن خاصی میپرسد. کار؟ چه کاری؟ یه جستجو همسر موقت آرایشه. برم ببینم چی میشه دیگه. دهانش از تعجب باز میماند و آرام پشت دستش میزند.

از دست تو باز شروع کردی؟ تو چرا اصرار داری درست دست بذاری روی نقطه ضعف های در جستجوی همسر موقت مگه تو آرایشگری؟ تو رو چه به کار توی جستجوی ازدواج موقت! لبخند میزنم و گونهاش را میبوسم. باید هر طور شده را با خودم موافق کنم یه چیز بهت میگم، بین خودمون بمونه. فقط نری خونه مامان اینا تا چشمت توی دهنت بند نمیشه؟

در جستجوی همسر موقت سیاه نگی

با کف دست به کتفم میزند و کمی به عقب هلم میدهد و چینی به پیشانی اش میاندازد. برو بابا. میخوام صد در جستجوی همسر موقت سیاه نگی. سایت ازدواج موقت رایگان داره بچه هاش رو میندازه سر من و میره جستجوی ازدواج موقت در، دودورش! حرفم که میزنیم واسه من شرط میذاره. نمیخوام بگی جستجو همسر موقت. از ادایی که در می آورد خنده ام میگیرد. شاید اگر در شرایط دیگری بودم از شنیدن این حرفها ناراحت میشدم ولی شعله کوچکی که در قلبم روشن شده بود جستجوی ازدواج موقت و هوایم را عوض کرده بود. ثبت نام در سایت صیغه ایرانیان خیلی حاضر جواب شدی ها! من در جستجوی همسر موقت ننه امیر نیستم که تا یه چیز میگم از آستینت جواب میکشی بیرون!

پشت چشمی نازک میکند و من دستش را میگیرم و روی پله کوتاه اپن آشپزخانه کنار خودم مینشانمش میشه باهاش کرد. میخوام برم پیش این آرایشگره باهاش شریک بشم. کار از اونببین زری، من یه کم پول دارم. از ژاپن با خودم آوردم. زیاد نیست ولی یه کارایی سایت صیغه موقت از من. خودمم اونجا میپلکم. کم کم یه کارایی هم یاد میگیرم. چه بدی داره؟ اگر بشینم خونه که امروز و فردا هرچی دارم و ندارم خرج خودم و بچه ها میشه. اونوقت چی کار کنم؟ کاسه گدایی دست بگیرم؟ ثبت نام در سایت صیغه ایرانیان را کج و کوله میکن جواب سایت ازدواج موقت رایگان رو چی میدی؟ تو که میدونی از آرایشگاه و این جور کارها خوشش نکن. از فکر منفیاش خوشم نمی آید. دست روی زانویش میزنم و بلند میشوم.

در جستجوی همسر موقت بذار برم ببینم جستجو همسر موقت طرف قبول میکنه؟ هنوز نه ماستی ریخته نه تقاری شکسته! دستش را در هوا برایم پرتاب میکند. یک قدم بیرون میگذارم و همان قدم را به سوی زری بر میگردم. چیزی مرا وادار بهبه تو باشه از همین جستجوی ازدواج موقت ماسته رو ریخته باید حساب کنیم! پیدا کردن پاسخ برای پرسشی که در ذهن دارم میکند. کمی این پا و آن پا میکنم و عاقب حرفم را میزنم.

مانی پیش مامانش اینا زندگی نمیکنه؟ سایت ازدواج موقت رایگان انگشتی در ظرف مربای هویج میزند و شروع به لیسیدن آن میکند. نه بابا. مانی کارمند ارتشه. چهار روز شیفته، سه روز خونهست. چهار شنبه تا جمعه. سری تکان میدهم و پشتم را به او میکنم و به سوی در خروجی میروم. پس سایت صیغه موقت دو روز دیگر اینجاست. به خودم میگویم، چه اهمیتی دارد سایت ازدواج موقت رایگان خانه باشد یا سر کار؟ برای جواب جستجو همسر موقت یک دروغ بزرگ پیدا میکنم. اما هنوز حس میکنم چیزی ته قلبم جا به جا شده است. چیزی که بدجور احساس ثبت نام در سایت صیغه ایرانیان بودن و زنانگی هایم را بیدار کرده است.

مطالب مشابه