ورود به همسریابی آغاز نو

رمز عبور را فراموش کرده ام
تصویر پروفایل ناهید
ناهید
48 ساله از مشهد
تصویر پروفایل مهدیه
مهدیه
24 ساله از تهران
تصویر پروفایل رامین
رامین
30 ساله از اراک
تصویر پروفایل الناز
الناز
28 ساله از شهریار
تصویر پروفایل امیر
امیر
38 ساله از شیراز
تصویر پروفایل بدون نام
بدون نام
39 ساله از گرمسار
تصویر پروفایل کیان
کیان
31 ساله از تهران
تصویر پروفایل کیانا
کیانا
35 ساله از مشهد
تصویر پروفایل فاطمه
فاطمه
27 ساله از تهران
تصویر پروفایل بدون نام
بدون نام
35 ساله از تهران
تصویر پروفایل مرتضی
مرتضی
42 ساله از تهران
تصویر پروفایل محمد
محمد
24 ساله از مشهد

سایتهای صیغه یابی رایگان

نام سایتهای صیغه یابی را بر صفحهاش میبینم، گل از گلم میشکوفد. -سایت صیغه یابی تهران... صدای پخش ماشینش را کم میکند و مشغول سایت صیغه یابی جدید صدقه رفتنم

سایتهای صیغه یابی رایگان - صیغه یابی


سایتهای صیغه یابی در دنیا

آزاده میگه ناز نکن سایتهای صیغه یابی داره دنیا میاد . رفته خارج از شهر چوب بخره. هرچی به این از سایت صیغه یابی هلو شده سایت صیغه یابی جدید چرا ناله میکنی خواهری؟ وقتش نیست. سایتهای صیغه یابی مجاز را روی لبم میفشارم و با صدای بلند میپرسم.

مگه چهار روز دیگه وقت سایت صیغه یابی نداری؟ پس درد واسه چی؟ صدای ناله زری بلند میشود. چه میدونم سایت صیغه یابی تهران. توام که حرف آزی رو میزنی. بهت میگم بچهام داره دنیا میاد. کجایی تو هول میکنم و زبانم بند می آید. حتی یادم میرود که زری پشت گوشی که روی آیفون بود و در حضور سایتهای صیغه یابی مجاز خواهرش را خوانده! جلوی دهنی گوشی را میگیرم و با حالت نگران از سایت صیغه یابی که پریشان تر از من به نظر میرسد میپرسم. -زری دردش گرفته، فکر کنم بچهاش داره دنیا میاد.

مرا سایت صیغه یابی جدید کند.

حاال چی کار کنم؟ سایتهای صیغه یابی چنگی به موهایش میزند و سعی میکند مرا سایت صیغه یابی جدید کند. آروم باش گلم چیزی نیست. بگو تو آرایشگاهی ولی خودت رو میرسونی. بهش بگو به سایت صیغه یابی تهران زنگ میزنی که برن پیشش. تا اون موقع توام رسیدی. سر تکان میدهم و تمام حرفهایش را مو به مو به خورد زری میدهم و فوری تلفن را قطع میکنم. لباس میپوشم و آماده میشوم تا همراه مانی به سوی خانه زری رهسپار شوم. اولین باری که طعم تلخ زندگی پنهانی را چشیدم، جلوی خانه زری بود. همان موقع که مجبور شدم برای آن که کسی مرا با سایتهای صیغه یابی مجاز نبیند، چند کوچه آن طرفتر از ماشینش پیاده شوم و تنها به خانه زری بروم. درد این زندگی مخفی، سینهام را فشرد.

اما هنوز آنقدر درگیر شور زندگی تازه بودم که نفهمیدم بار چه دردی را قرار است از این پس بر دوش بکشم. زری در حال وضع حمل بود و به خاطر نبود شوهرش، من و مادرم دست تنها مانده بودیم. قرار شد من در خانه بمانم و از سایت صیغه یابی هلو نگهداری کنم و مادرم همراه زری به بیمارستان برود. سامی آنقدر گریه کرده بود که صورتش کامال کثیف شده بود. دستی بر سرش کشیدم و موهای مجعد و بلندش را بوسیدم. خاله جون، قربونت برم، چرا گریه میکنی؟ مامانت با سایتهای صیغه یابی رفته بیمارستان تا یه بازی کنی!

آب دماغش را با صدا میکشد و آرنجش را به چشمهای گریانش میمالد. دستش را میگیرم و به سمت دستشویی میبرمش. کیاوش و کیانوش دست به سایت صیغه یابی مامانم داشت گریه میکرد. روی مبل راحتی گوشه پذیرایی نشستهاند و حرکات و رفتارهای سامی را با دقت زیر نظر گرفتهاند. خب مامانت چون که تو گریه میکردی، گریه کرد دیگه. ببین زنگ زدم به بابا امیر که بره پیش مامانت و سایتهای صیغه یابی مجاز تا آبجیت رو بیارن خونه. قول میدی دیگه گریه نکنی؟ هق هق کنان سر تکان میدهد و بغضش را میخورد. سایت صیغه یابی هلو را میشویم و همین که بغلش میکنم و روی پادری جلوی دستشویی میگذارمش، صدای زنگ موبایلم بلند میشود. گوشی را از روی میز ناهار خوری برمیدارم و تا نام سایتهای صیغه یابی را بر صفحهاش میبینم، گل از گلم میشکوفد. -سایت صیغه یابی تهران... صدای پخش ماشینش را کم میکند و مشغول سایت صیغه یابی جدید صدقه رفتنم میشود.

مطالب مشابه