ورود به همسریابی آغاز نو

رمز عبور را فراموش کرده ام
تصویر پروفایل نازنین
نازنین
40 ساله از تهران
تصویر پروفایل مریم
مریم
36 ساله از کرج
تصویر پروفایل محمدحسین
محمدحسین
28 ساله از بوشهر
تصویر پروفایل مسعود
مسعود
45 ساله از کرمانشاه
تصویر پروفایل رضوان
رضوان
32 ساله از اصفهان
تصویر پروفایل مریم
مریم
31 ساله از تهران
تصویر پروفایل پویان
پویان
35 ساله از تهران
تصویر پروفایل مهدی
مهدی
41 ساله از تهران
تصویر پروفایل فرناز
فرناز
36 ساله از شیراز
تصویر پروفایل علی
علی
40 ساله از قم
تصویر پروفایل ساناز
ساناز
33 ساله از دماوند
تصویر پروفایل بی نام
بی نام
19 ساله از اسلامشهر

چگونه همسر گزینی کنیم؟

یعنی چی جایی رو نداشتم! می اومدی همسر گزینی! پوزخندی زدم و گفتم: هه... می اومدی همسرگزینی! می اومدم همسرگزینی که گیر تو بیفتم؟

چگونه همسر گزینی کنیم؟ - همسر گزینی


سایت همسر گزینی

یعنی چی جایی رو نداشتم! می اومدی همسر گزینی! پوزخندی زدم و گفتم: هه... می اومدی همسرگزینی! می اومدم همسرگزینی که گیر تو بیفتم؟ گرچه الان هیچ فرقی با اون موقع نداره ولی خب همسرگزینی همدم فکر نمیکردم تو پارتی ُکشت و ُکشتار راه بیوفته که مجبور بشم مثل بدبخت بیچاره ها با پای پیاده برم سر جاده و همسرگزینی پیوند نمیکردم راننده زن اینقدر پست باشه که به همجنس خودش رحم نکنه! با دهن باز همسرگزینی در جدول میکرد و آثار شرمندگی توی صورتش نمایان بود؛ ولی همسرگزینی هلو دیگه چه فایده داشت؟

هق میزدم و اشکهام تندتند رو گونههام سرسره بازی میکردن. با گوشه آستینم اشکهام رو پاک میکردم همسرگزینی پیوند به ثانیه نمیکشید که جاشون دوباره پر میشد. سکوت عجیبی بینمون حاکم شده بود و همسر گزینی ناباور به رو به روش زل زده بود. مدتی گذشت که سکوت رو شکستم و گفتم: همسرگزینی هلو خوشحالی؟ نه! باید ناراحت باشی که از دستت پریدم! زیاد خوشحال نباش چون دیگه َمنی وجود نداره که بخوای اذیتش کنی، میخوام برم سفر... یه سفری که برگشتی توش نیست... میخوام برم...

همسرگزینی پیوند توی سرم فکر ترسناکی بود

واسه همیشه! رو لبهام لبخند عجیبی نقش بسته بود که خودم معنیش رو نمیفهمیدم. همسرگزینی پیوند توی سرم فکر ترسناکی بود اما ازش لذت میبردم. همسر گزینی ناباور و نگران نگاهش رو بهم دوخت و گفت: نه! تو اینکار رو نمیکنی. درستش میکنیم! همسرگزینی همدم که به آخر نرسیده! بلند زدم زیر خنده و گفتم: خیلی وقته دنیا واسه من به آخر رسیده همسرگزینی! از وقتی پدر و مادرم از هم جدا شدن همسرگزینی همدم واسه من تموم شد! از وقتی همه پسم زدن همسرگزینی همدم واسم به آخر رسید!

همسرگزینی بهترین همسر ته خطم! تو چی رو قراره درست کنی؟ اصلا چی میتونی درست کنی؟ تو خراب کردی! خراب! همینجوری که میخندیدم سرم رو به چپ و راست تکون میدادم که ناگهان زدم زیرگریه! همسر گزینی شرمنده و با ترحم همسرگزینی در جدول میکرد. شرمندگی و پشیمونیش همسرگزینی هلو چه فایدهای داشت؟

همسرگزینی بهترین همسر واقعا متاسفم

همسرگزینی لبهاش رو با زبونترکرد و نگاهش رو بهم دوخت و گفت: همسرگزینی بهترین همسر واقعا متاسفم... هوس چشمهام رو کور و گوشهام رو کرکرده بود... واقعا متاسفم، میدونم چیز زیادیه و پررو بازی همسرگزینی پیوند... همسرگزینی بهترین همسر رو ببخش! همسرگزینی بهترین همسر واقعا پشیمونم، حاضرم هرکاری کنم که تو حالت خوب بشه، بهم اعتماد کن. 

مطالب مشابه